Algemene voorwaarden van Rijschool driving4all.

Rijschool driving4all heeft algemene voorwaarden opgesteld om zowel de veiligheid van de cursist (leerling), als van de rijschool en de instructeurs te waarborgen.

 

De rijschool

Rijschool driving4all houdt bij het verrichten van haar diensten de volgende beginselen aan:

 1. De rijlessen worden gegeven door gecertificeerde rijinstructeurs/instructrices.
 2. De rijlessen worden gegeven in goed onderhouden auto’s.
 3. Alle rijlessen en vorderingen van de cursist worden bijgehouden via de app en instructiekaart.
 4. De rijlessen worden in beginsel gegeven door een vaste rijinstructeur/instructrice.
 5. Het rijexamen en de tussentijdse toets worden aangevraagd nadat de cursist
  1. Rijschool driving4all daarvoor heeft gemachtigd;
  2. de gezondheidsverklaring heeft ingediend op de website van het CBR. De cursist dient daarvoor over een DigiD te beschikken.
 6. De aanvraag voor het rijexamen en de tussentijdse toets worden alleen gedaan als de cursist geen betalingsachterstanden heeft.

 

De cursist

Van de cursist wordt het volgende verwacht:

 1. De cursist dient tijdens de rijlessen alle aanwijzingen van de rijinstructeur wat betreft rijvaardigheid op te volgen.
 2. De cursist dient tijdens de rijlessen en het examen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 3. De cursist dient tijdens het examen een geldig theoriecertificaat in bezit te hebben.
 4. De cursist dient tijdens de rijlessen en het examen niet onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere verdovende middelen, of middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, zoals medicijnen.
 5. De cursist dient tijdig aanwezig te zijn voor een geplande rijles. Bij verhindering van meer dan 15 minuten wordt de geplande afspraak doorberekend als ware het een gewone rijles.
 6. De cursist dient bij verhindering de geplande afspraak ten minste 48 uur voor het begin van de afspraak af te zeggen. Wordt er door de cursist minder dan 48 uur in acht genomen, wordt de geannuleerde rijles als losse les in rekening gebracht.
  Alleen bij niet tijdige afzegging in onderstaande gevallen én onder overlegging van schriftelijk bewijs, zullen geen kosten in rekening gebracht worden:

  1. Overlijden of begrafenis van een familielid tot in de 2e graad;
  2. Ziekenhuisopname van de cursist.

 

Betaling

De diensten van Rijschool driving4all worden via facturen bij de cursist in rekening gebracht. Betalingen dienen steeds binnen ge gestelde betaaltermijn voldaan te zijn. Verder gelden de volgende voorwaarden;

 1. De cursist kan kiezen om de facturen in termijnen te betalen. Echter, dit moet vooraf aangegeven worden en de cursist moet rekening houden met administratiekosten
 2. Indien een factuur niet tijdig betaald wordt, zal de cursist een betalingsherinnering krijgen. Mocht hieraan geen gehoor gegeven worden, kan Rijschool driving4all de vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, komen voor rekening van de cursist.
 3. Rijlessen/rij-pakketten worden pas ingepland nadat de facturen zijn voldaan. Dit houdt in dat rijlessen ingepland worden wanneer de eerst les en/of eerste termijn van rijlessen zijn voldaan.
 4. Rijschool driving4all heeft recht om tijdens de duur van de overeenkomst lesprijzen te verhogen of om tijdelijke opslagen voor gestegen (energie-)kosten toe te passen. In dat geval heeft de cursist het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, dit kan tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhooging.

 

Examen

Inzake het examen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Rijschool driving4all behoudt het recht om geplande rijles te wijzigen in verband met een examen. Praktijkexamen hebben voorrang boven geplande rijlessen.
 2. Indien de cursist bij de aanvang van examen geen geldig legitimatiebewijs kan aantonen, of anderszins de afname van het examen verstoord, komen de kosten voor rekening van de cursist. Bij het aanvragen van het nieuwe examen kan in dit geval geen beroep gedaan worden op een gratis herexamen.
 3. Rijschool Driving4all zal de kosten van de examen op zich nemen bij de volgende gebeurtenissen:
  1. Bij een overlijden en of begrafenis van een familielid tot in de 2e graad van de rijinstructeur/instructrice op de dag van het examen;
  2. Het lesvoertuig waarmee het examen wordt afgelegd niet beschikbaar is en er ook geen gelijkmatig voertuig beschikbaar is;
  3. Het lesvoertuig afgekeurd wordt door de examinator van het CBR en hier er geen gelijkmatig vervangend voertuig beschikbaar is.

 

Ontbinding van de overeenkomst

Bij het ontbinden van de overeenkomst gelden de volgende voorwaarden:

 1. Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door rijschool Driving4all als bindend beschouwt.
 2. De overeenkomst kan zowel door rijschool Driving4all als door de cursist worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Bij een geldige ontbinding van de overeenkomst door de cursist kunnen de niet gereden rijlessen/examen worden restitueert. Indien de cursist een pakket heeft afgenomen, zullen reeds genoten lessen gerekend worden als losse lessen. Van het te restitueren bedrag, zal € 50 als administratiekosten in mindering worden gebracht.

 

Vrijwaring

 1. Rijschool Driving4all vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolgen van botsingen, verkeersongelukken en verkeersovertredingen, die tijdens de rijles en/of het examen plaatsvinden.
 2. Bovenstaande vrijwaring vervalt indien de voorvallen het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, zoals bijvoorbeeld:
  1. Door gebruik van alcohol
  2. Door gebruik van verdovende middelen en/of geneesmiddelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden.
  3. Door bewust of stelselmatig niet opvolgen van aanwijzingen van de rijinstructeur.
 3. De cursist vrijwaart Rijschool driving4all voor alle kosten, vergoedingen en aanspraken indien de cursist
  1. een rijles volgt zonder vooraf melding te maken
   1. dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid is ontzegd om motorrijtuigen te besturen;
   2. dat zijn/haar rijbewijs is ingevorderd;
   3. van soortgelijke redenen die de bevoegdheid van de cursist beperken.
  2. Bij, voor of na het afsluiten van de overeenkomst onjuiste opgaven heeft gedaan over zijn bevoegdheden tot het besturen van motorvoertuigen.